Objektif Devlopman Dirab
8

Travay nan diyite pou ekonomi an grandi

Pwomouvwa kwasans ekonomik regilye, enklizif ak dirab, travay a plen tan ak pwodiktif epi desan pou tout moun.

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.