Objektif Devlopman Dirab
3

Bon jan swen lasante ak kalite lavi

Asire gen lavi nan lasante epi pwomouvwa byennèt pou tout moun tout laj

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.