Objektif Devlopman Dirab
16

Lapè, lajistis ak enstitisyon solid

Pwomouvwa sosyete pezib ak enklizif pou devlopman dirab, bay tout moun aksè ak lajistis epi konstwi enstitisyon enklizif ki reskonsab e ki bay rezilta nan tout nivo

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.