Objektif Devlopman Dirab
14

Pwoteje lavi nan lanmè

Prezève oseyan, lanmè ak resous lanmè yo yon jan ki dirab pou devlopman dirab

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.