Objektif Devlopman Dirab
4

Bon jan ledikasyon

Asire bon kallite edikasyon enklizif pou tout moun epi pwomouvwa aprantisaj pandan tout lavi san kanpe

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.