Antite LONI nan Ayiti

BINUH
Travay BINI se bay enstitisyon leta yo sipò pou ranfòse estabilite politik ak bon gouvènans ; prezève yon anviwònman estabilite ak lapè, ki vle di bay tou yon sipò pou yon dyalòg nasyonal enklizif ant ayisyen epi pwoteje ak fè pwomosyon dwa moun.
FAO
FAO se ajans LONI a ki reskonsab fè jefò tout kote nan le monn pou elimine grangou. Objektif li se rive jwenn sekirite alimantè pou tout moun epi asire tout moun genyen ase aksè regilye ak manje bon kalite pou tout moun ka mennen yon vi an sante e aktif.
OIT
Vokasyon OIT se fè pwomosyon jistis sosyal, dwa moun ak dwa pou travay, ki se dwa le monn antye rekonnèt, pandan li ap pouswiv misyon li te genyen depi lè li te kreye a : travay pou jistis sosyal ki endispansab pou lapè dirab tout kote sou latè.
OCHA
Misyon Biwo Kowòdinasyon Zafè Imanitè a se mobilize ak kowòdone yon aksyon imanitè efikas nan patenarya ak aktè nasyonal ak entènasyonal pou soulaje soufrans imanitè nan sitiyasyon katastwòf ak ijans.
OHCHR
Wo Komisarya Nasyonzini pou Dwa Moun (HCDH) se prensipal òganis Nasyonzini nan zafè dwa moun. Asanble jeneral la bay Wo Komisè a ak Wo Komisarya a yon grenn misyon: fè pwomosyon tout dwa moun epi pwoteje yo.
PNUE
ONI Anviwònman se prensipal otorite nan le monn nan zafè anviwònman. Se li ki defini pwogram anviwònman mondyal, fasilite aplikasyon dimansion anviwònmantal devlopman dirab la yon jan ki koyeran, et li se defansè anviwònman mondyal la.
ONIFANM
LONI Fanm se òganis Nasyonzini a ki la pou egalite ant fanm ak gason e pou otonomizasyon fanm. Kòm li se pòtdrapo fanm ak tifi nan monn la, LONI Fanm te kreye pou akselere pwogrè nan repons ki ap bay pou bezwen yo tout kote sou latè.
ONUSIDA
ONUSIDA se yon nouvo patnè Nasyonzini ki oryante epi mobilize monn la pou bay aksè inivèsèl ak prevansyon, tretman ak sipò nan zafè VIH.
UNFPA
FNUAP se ajans Nasyonzini a ki anchaje okipe zafè sante seksyèl ak repwodiktris. Misyon li se kreye yon monn kote yon fanm vin gwovant paske li te vle gwovant epi chak akouchman fèt san danje. Yon monn kote chak jenn reyalize potansyèl li nèt al kole.
UNHCR
HCR, Ajans Nasyonzini pou refijye a, se yon òganizasyon entènasyonal ki gen pou mysyon sove lavi moun, pwoteje dwa refijye epi konstwi yon demen miyò pou refijye yo, pou kominote deplase yo epi pou moun ki pa gen peyi yo.
PAM
Pwogram Alimantè Mondyal (PAM) se premye òganizasyon imanitè mondyal pou goumen kont grangou. Li bay èd alimantè lè gen sitiyasyon ijans e li travay ak kominote yo pou amelyore nitrisyon epi ranfòse rezilyans.