Objektif Devlopman Dirab
15

Pwoteje lavi sou latè

Pwoteje, restore ak pwomouvwa itilizasyon dirab ekosystèm terès yo, jere forè yo yon jan ki dirab,lite kont dezètifikasyon epi kwape e menm ranvèse degradasyon tè yo, epi kwape pèt byodivèsite

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.