Objektif Devlopman Dirab
11

Vil ak kominote ki la pou lontan

Fe vil yo ak kote moun ap viv vin enklizif, nan sekirite, rezistan epi dirab

Objektif devlopman dirab yo nan Ayiti

Objektif devlopman dirab (ODD) yo, ki se objektif global, se yon envitasyon inivèsèl pou mennen aksyon pou elimine lamizè, pwoteje planèt la epi garanti tout pèp sou latè ap viv nan lapè ak nan pwosperite. Se menm objektif sa a Nasyonzini genyen an Ayiti tou.